Procedura  recenzowania  czasopisma  udostępniona  jest  na  stronie  internetowej: www.comenius.uph.edu.pl. Uwzględnia ona następujące zasady:

 • Teksty  autorów  zamieszczane  są  w  czasopiśmie po pozytywnych recenzjach  dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji , zgodnie z wymogami double-blind  review process, co pozwala na obiektywną selekcję nadsyłanych  tekstów. W  razie  potrzeby  recenzent  podpisuje  deklarację  o niewystępowaniu konfliktu interesów ( pokrewieństwo, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu co najmniej ostatnich dwóch lat przed sformułowaniem recenzji).
 • Nazwiska recenzentów udostępniane są raz w roku w każdym numerze drukowanym oraz w wersji elektronicznej na czynnej i uaktualnianej systematycznie stronie internetowej czasopisma.
 • Pisemna  recenzja  (według  załączonego  na  stronie  internetowej  formularza) zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta, dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Recenzenci nie pochodzą ze środowiska naukowego, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.
 • W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zarówno autorzy, jak i recenzenci zgłaszanych tekstów zobowiązani są do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów, wynikających  z osobistych  lub  zawodowych  relacji  recenzenta  i  autora  artykułu. Potencjalne konflikty interesów mogą wiązać się ponadto z relacjami autora z obiektem badań (głównie zależności finansowe  lub/i  organizacyjne). W przypadku naruszenia zasad etyki naukowej (w tym kwestii naruszenia praw autorskich, oszustw naukowych, błędów w badaniach, plagiatu, falsyfikacji danych) czasopismo będzie informować odpowiednie ciała i instytucje.
 • Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od autorów zgłaszających swoje teksty. Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z niego. Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma: www.comenius.uph.edu.pl.  Są także dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl .
 • Czasopismo jest indeksowane w bazie INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL.
 • Skład Rady Naukowej czasopisma wskazuje na jej umiędzynarodowienie (17 członków z zagranicznych ośrodków naukowych i 8 członków z polskich ośrodków naukowych). Większy udział w Radzie członków zagranicznych wynika z większego zainteresowania postacią Jana Amosa Komeńskiego za granicą niż w Polsce.
 • Autorzy składają teksty do druku wraz z oświadczeniami (tekst oświadczenia na stronie internetowej w zakładce), zapewniającymi o niepublikowaniu i nieskładaniu tekstu w innej redakcji.  Autor zapewnia Wydawnictwo, że utwór jest wynikiem twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich; że poprawił wszystkie uwagi recenzenta i wyraża zgodę na ewentualne poprawki redakcyjne.
 • Oświadczenie  o  podobnej  treści  składa  do  Wydawnictwa  redaktor  naczelny  (tekst oświadczenia na stronie internetowej w zakładce). Zawiera ono listę autorów polskich i zagranicznych,  ich  dane  afiliacyjne  ;  zapewnienie  o  tekstach  autorów opracowanych zgodnie z uwagami recenzentów i ostatecznej treści i formie przedłożonego utworu.
 • Jeżeli w utworze dostarczonym przez Autora ilustracje lub inne materiały są chronione prawem autorskim, autor zobowiązany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie przez Wydawcę oraz poniesienia związanych z tym kosztów i podania w utworze źródła pochodzenia materiałów.
 • Wskazówki edytorskie / Editorial instructions w języku polskim i angielskim dla autorów tekstów znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

THE REVIEWING PROCEDURE AND THE RULES OF SCIENTIFIC ETHICS OF SIEDLCE COMENIOLOGICAL RESEARCH BULLETINS PEDAGOGY series

The reviewing procedure of the bulletins is available at the website www.comenius.uph.edu.pl. It includes the following rules:

 • A text is accepted to be published after receiving positive reviews by two independent reviewers from scientific institutions other than the one affiliated by the author, according to the double-blind review process requirements, which allows objective text selection. If necessary,  the  reviewer  signs  a  declaration  of  lack  of  conflict  of  interests  (family relationship, professional dependence, immediate scientific cooperation within at least two years before writing the review).
 • The reviewers’ names are published every year in the printed volume and at the bulletin website, which is systematically updated.
 • A written review (in accordance with the form attached at the website) contains the reviewer’s unambiguous conclusion about the conditions of accepting the article to be published or its rejection.
 • The reviewers do not come from the scientific environment in which the editor-in-chief is affiliated.
 • As far as the ethical policy is concerned, the publisher refers to the bulletin ethical rules of COPE  (Committee  on Publication  Ethics).  Both  the  authors  and  the  reviewers  are obliged  to  reveal  any  conflicts  of  interests due  to  their  personal  or  professional relationships. Possible conflicts of interests may also arise from the author's relationship with the object of research (mainly financial and /or organisational dependence). In case of violation of the scientific ethics rules (including the question of copyright laws violation, scientific frauds, research errors, plagiarism, data counterfeiting) the bulletin will inform the responsible bodies and institutions.
 • The editors of the bulletin do not charge any payments from the authors for presenting their texts. Having submitted the Work, the Author grants a non-exclusive and free license for using it to the Acquirer. The published articles are available in the Open Access formula (free of charge) in pdf at the bulletin website www.comenius.uph.edu.pl. They are also available on-line in the international data base The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl.
 • The bulletin is indexed in the base INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL.
 • The members of the Scientific Council of the bulletin are international (17 members from foreign scientific centres and 8 members from Polish scientific centres). The bigger number of foreign members arises from the bigger interest of John Amos Comenius abroad than in our country.
 • The authors submit their texts together with statements (available at the website) of not having published or submitted the text at another editorial office. The author states that the work is a result of their creative process and does not violate other people’s copyright laws in any way; that they have included all the reviewer’s remarks and agree to possible corrections by the editors.
 • A similar statement is submitted by the editor-in-chief (available at the website). It includes a list of Polish and foreign authors, their affiliative data, a statement of the texts written in accordance with the reviewers’ remarks and of the final contents and form of the submitted work.
 • If there are any pictures or other materials protected by copyright laws in the text, the author is obliged to obtain a written consent for using them by the Publisher, bear the related costs and include the information of the materials’ origin in the work.
 • Editorial instructions for the authors in Polish and English are available at the bulletin website.