logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 01 

Szanowni Państwo

Zapraszam do publikowania artykułów w VI tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika”. Będzie on nosił tytuł: W stronę komeniologii jako nauki – dyskusje- polemiki- dylematy. Bardzo mi zależy, aby Państwo wzięli udział w tej dyskusji i innych do tego zachęcili. Wielu profesorów z Polski i Europy zadeklarowało już udział w tej ważnej dla nas wszystkich – zajmujących się Janem Amosem Komeńskim – dyskusji. Termin składania tekstów – do końca czerwca 2019 roku.

Informuję również, że „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika” wzięły udział w konkursie ministerialnym: Wsparcie dla czasopism naukowych i zostały jego beneficjentem. W bieżącym roku publikacja znalazła się na międzynarodowej liście czasopism ICI Journals Master List / ICI World of Journals, a tym samym od 2019 roku jest czasopismem punktowanym (20 pkt.). Do zarządzania czasopismem będziemy korzystać z elektronicznego systemu ICI Publishers Panel, co pozwoli na sprawniejsze upowszechnianie artykułów  Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych w międzynarodowym obiegu .

Artykuły zawarte w poprzednich pięciu tomach SZK można przeczytać na stronie internetowej www.comenius.uph.edu.pl . Tutaj również znajdziecie Państwo Wskazówki edytorskie do pisania tekstów.  ZAPRASZAMY

Z wyrazami szacunku
Barbara Sitarska
Redaktor Naczelna  SZK

boks 12

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych postacią Jana Amosa Komeńskiego i jego bogatą twórczością zapraszam do publikowania tekstów o Janie Amosie Komeńskim w piątym tomie

SIEDLECKICH ZESZYTÓW KOMENIOLOGICZNYCH,  seria  PEDAGOGIKA
JAN AMOS KOMEŃSKI W DOBIE NOWEGO WYCHOWANIA
- ODCZYTANIA - KONTYNUACJE – KRYTYKA

 

 

Tom planowany jest na rok 2018. Drukiem ukaże się w pierwszej połowie 2019 roku. Teksty proszę przesyłać do 20 grudnia bieżącego roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub na adres sekretarza redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje o wymogach technicznych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.comenius.uph.edu.pl w zakładce Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika > Wskazówki edytorskie / Editorial instructions.

Nadeszła pora, aby po polskich i europejskich recepcjach Komeńskiego (tom IV) zająć się „odczytaniem” tej kontrowersyjnej postaci i Jej bogatej twórczości w epokach zaliczanych do współczesności. Zdajemy sobie sprawę z wielkiego ich zróżnicowania. Nasza „ciekawość” naukowa jest skierowana na kontynuację  idei  WIELKIEGO PEDAGOGA w poszczególnych okresach WSPÓŁCZESNOŚCI.

Kolejny tom / kolejne tomy Siedleckich  Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA poświęcone będą krytycznemu odczytaniu postaci Jana Amosa Komeńskiego i jego idei / koncepcji oraz ich kontynuacji we WSPÓŁCZESNOŚCI, podzielonej tutaj na okresy: doba NOWEGO WYCHOWANIA – przełom XIX i XX wieku; pedagogika między dwoma kryzysami (lata 1945-1989); pedagogika okresu przełomu XX i XXI wieku (okres po 1989 roku aż do dzisiaj).Ostateczny tytuł tomu pojawi się po analizie nadesłanych tekstów przez redakcję czasopisma i Radę Naukową.

SZK były zaprojektowane głównie z myślą o pedagogach, ale publikują w nim autorzy z wielu różnych pokrewnych dyscyplin naukowych. W kolejnych tomach publikujemy teksty sprofilowane tematycznie, ale o charakterze interdyscyplinarnym.

Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim. Teksty są recenzowane i przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji i dokonaniu korekty według ewentualnych uwag recenzentów.

Opóźnione zaproszenie do publikowania w kolejnym tomie SZK pojawiło się z przyczyn niezależnych od redakcji. PRZEPRASZAMY za to utrudnienie, wyrażając jednocześnie nadzieję na DOBRĄ i EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ.


Redaktor Naczelna
Barbara SitarskaDear Sir/Madam,

If you are interested in John Amos Comenius and his rich output, you are welcome to have your texts about John Amos Comenius published in Volume 5 of Siedlce Comeniological Research Bulletin, Pedagogy series, entitled

John Amos Comenius in the Age of New Education -
Interpretations - Continuation - Critique

The volume is planned to be ready in 2018 and it is about to be published in the early 2019. Please send in your texts at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or at the publisher’s secretary’s address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. till 20th December. Detailed information about the technical requirements can be obtained at the website www.comenius.uph.edu.pl in the section Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika > Wskazówki edytorskie / Editorial instructions

After the Polish and European perceptions of Comenius we studied in Volume 4, this time we wish to concentrate on deciphering the interpretations of this controversial character and his rich output in the contemporary period. We are aware of their great variety. Our scientific interest is focused on the continuation of the GREAT EDUCATIONIST’s ideas in the particular stages of the CONTEMPORARY PERIOD.

The following volume(s) of Siedlce Comeniological Research Bulletin, Pedagogy series will be devoted to critical interpretations of John Amos Comenius and his ideas/ concepts, and their continuation in the CONTEMPORARY PERIOD, divided into three stages: the age of NEW EDUCATION – the turn of the 19th to the 20th century; the pedagogy between the two crises (1945-1989); the pedagogy of the turn of the 20th to the 21st century (from 1989 on). The final title of the volume will appear after the analysis of the submitted texts by the editors and the Scientific Council.

 

Siedlce Comeniological Research Bulletin were originally meant mainly for educationists, nevertheless they are also popular with specialists of many other related branches. In the following volumes we are going to publish texts of a profiled subject matter, but of interdisciplinary character.

Each article in the bulletin has a title, an abstract, key words in the author’s mother tongue and in English. The bulletin has a title, a table of contents, an introduction, and the authors’ biographical notes in Polish and in English. The texts are reviewed and accepted to be published after being positively reviewed and revised according to any reviewer’s remarks.

The invitation to send in your texts is late due to some circumstances not influenced by the editors. WE ARE SORRY for the delay, and we hope that our cooperation will be POSITIVE AND EFFECTIVE.


Editor-in-chief
Barbara Sitarska

boks 09

Szanowni i Drodzy Autorzy Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych

Seria: PEDAGOGIKA

Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę w zakresie komeniologii. Państwa interesujące i cenne teksty w trzech opublikowanych dotychczas tomach Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych przybliżyły nam wzajemnie i wszystkim Czytelnikom postać Jana Amosa Komeńskiego i Jego bogatą twórczość. Uzmysłowiły aktualność wielu Jego poglądów na edukację; wielu idei. W tym przedsięwzięciu chodziło o to, aby poddać badaniom bardziej szczegółowe zagadnienia, podejmowane w bogatej twórczości Jana Amosa Komeńskiego i  w formie haseł udostępnić je Czytelnikowi. Zdaję sobie sprawę z tego , jak trudne i czasochłonne było / jest to zadanie. Wielkim utrudnieniem było brak literatury w języku polskim, zarówno dzieł Komeńskiego, jak i o Komeńskim; bariera językowa, spowodowana nieznajomością języka oryginalnych dzieł Mistrza, wreszcie brak czasu, spowodowany natłokiem naszych akademickich obowiązków.

Z tekstów wynika, że każdy z Państwa ma inną recepcję Komeńskiego. Rozbieżność ta dotyczy zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych. Różnorodność tych recepcji zainspirowała mnie do zaprojektowania tomu p.t.  Współczesne recepcje Komeńskiego. Oczekujemy, że pojawią się zarówno polskie, jak i europejskie; światowe recepcje Jana Amosa Komeńskiego i Jego twórczości. W ten sposób zdobywalibyśmy wiedzę  komeniologiczną, poszerzoną o te recepcje. Powoli wyłaniałby się obszar wiedzy w tym zakresie, który można byłoby nazwać wiedzą  „międzynarodową”. Dlatego pragnę zaproponować napisanie tekstu (tekstów) na ten temat w języku ojczystym Autora (ok. 20 tys. znaków ze spacjami + bibliografia; będą przyjmowane również teksty mniejsze i większe objętościowo) ze streszczeniem angielskim na 1 stronę (1200 znaków ze spacjami). Termin najlepszy  złożenia tekstów  byłby  do końca kwietnia bieżącego roku. W praktyce jednak okazuje się trudne przestrzeganie terminów i redaktor musi je modyfikować. 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu kolejnych tomów SZK. Pismo kieruję do wszystkich Autorów: stałych; tych, którzy opracowali chociaż jedno hasło komeniologiczne, oraz potencjalnych Autorów, z nadzieją na dobrą i owocną współpracę.

                                                                                                                               Z wyrazami szacunku i uznania

                                                                                                                                                         Barbara Sitarska

                                                                                                                                                    Redaktor Naczelny

Siedlce. dn. 20. 02. 2017 

                           

                       

boks 05 

Informacja dla autorów haseł do

„Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych”

 

„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” (SZK) to pierwszy etap pracy nad Leksykonem Jana Amosa Komeńskiego. Zebrane i opublikowane materiały w „Zeszytach” będą podstawą dla haseł Leksykonu.

„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” dzielą się na dwie serie: a/ literaturoznawczo-historyczna, b/ pedagogiczna. Za sekcję pierwszą odpowiada prof. Roman Mnich, za sekcję drugą prof. Barbara Sitarska. Materiały w Zeszytach będą drukowane stopniowo w miarę ich przygotowania i napisania, a następnie  w Leksykonie z późniejszymi uzupełnieniami i odpowiednią korektą.

Przewidywany Leksykon będzie się składał z trzech części:

 1. Cześć I historyczno-biograficzna (hasła o życiu Komeńskiego, osobach z jego otoczenia, wydarzeniach z jego epoki).
 2. Część II dzieła J. A. Komeńskiego (alfabetyczny układ najważniejszych dzieł Komeńskiego z ich opisem i bibliografią, a także najważniejsze teoretyczno-filozoficzne i pedagogiczne pojęcia, koncepcje czeskiego pedagoga, filozofa i teologa).
 3. Część III recepcja i badacze (hasła dotyczące recepcji Komeńskiego i najwybitniejszych badaczy jego życia i twórczości).

            Leksykon przewiduje przede wszystkim uwzględnienie najważniejszych osiągnięć współczesnej komeniologii w świetle najważniejszych współczesnych strategii interpretacji i odbioru dzieł Jana Amosa Komeńskiego.

Termin nadsyłania haseł do końca stycznia 2013  r.

 

Wskazówki edytorskie

 1. Przyjmujemy teksty przygotowane w edytorze Word  drogą e-mailową za potwierdzeniem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekcja literaturoznawczo-historyczna) , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekcja pedagogiczna). Hasła powinny mieć objętość 15-20 tys. znaków ze spacjami plus bibliografia (bez ograniczeń).
 2. W tekście głównym: czcionka Times New Roman 11 p. i 1 p. odstępu między wierszami. Tekst w językach obcych wyróżniamy kursywą.
 3. W haśle nie stosujemy dłuższych cytatów niż 200 znaków, które wyodrębniamy w cudzysłowie i opatrujemy w nawiasie półokrągłym przypisem w układzie nazwisko, rok i strona, na przykład (Tatarkiewicz, 1978: 122). Do haseł nie wprowadzamy przypisów dolnych.
 4. Tekst wyrównany do lewego marginesu (margines 2,5 cm z każdej strony); nie stosujemy przenoszenia wyrazów.
 5. Nie stosujemy jakichkolwiek pogrubień, „rozstrzeleń” (spacjowań), np. w nazwiskach w bibliografii.
 6. Tytuły utworów zapisujemy kursywą bez cudzysłowów; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.
 7. W tekście głównym nie stosujemy skrótów typu: m.in.; tj. — należy posługiwać się pełnymi formami.
 8. Wcięcia akapitowe 1,25 (automatyczne, uzyskiwana przez wciśnięcie klawisza tab.), nie separujemy akapitów w żaden inny sposób.
 9. Pod tekstem hasła musi być podana bibliografia według wskazań.
 10. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: Autor, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, R. 10: 1988, z. (nr) 8, s. 15.
 11. Opis bibliograficzny książki z serii wydawniczej: Autor, Tytuł, podtytuł, wyd. x popr. i uzup., oprac. xxx, przekł. xxx, Wrocław 19xx, BN I 234, s. 5.
 12. W przypadku prac zbiorowych prosimy podawać podtytuły oraz imiona i nazwiska redaktorów tomów: Autor, Tytuł artykułu, [w:] Tytuł zbioru, podtytuł, redaktor, t. x, Wrocław 19xx, s. 23–65.
 13. W tekście głównym i bibliografii prosimy podawać pełne nazwy miejscowe, imiona i nazwiska osób.
 14. Nie podajemy nazw wydawnictw.
 15. Konieczne jest przygotowanie kilkuzdaniowej noty o autorze hasła zawierającej informacje o miejscu pracy, zainteresowaniach naukowych, najważniejszych publikacjach.
 16. Prosimy przestrzegać następujących zasad stosowania pauzy:
 • (pauza, skrót klawiaturowy Alt + Ctrl + minus numeryczny) tylko jako myślnik;
 • (półpauza, skrót klawiaturowy Ctrl + minus numeryczny) pomiędzy cyframi, np. s. 23–24, w. XV–XVI;
 • (dywiz) tylko w złożeniach typu: polsko-niemiecki.

boks 07 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

INSTYTUT PEDAGOGIKI

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ I LINGWISTYKI STOSOWANEJ

serdecznie zapraszają na

IV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM

O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM

na temat:

Labirynty i drogi ku światłości Jana Amosa Komeńskiego

21 - 22 maja 2013 roku

 

Organizatorzy i redaktorzy serii

STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA

 

Barbara Sitarska – IP

Roman Mnich - IFPiLS

 

Temat seminarium:

Labirynty i drogi ku światłości Jana Amosa Komeńskiego

Jako organizatorzy przewidujemy obrady i dyskusje wokół następujących zagadnień:

 1. Myśl J. A. Komeńskiego w kontekstach nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych, filozofii oraz teologii.
 2. Światopogląd Komeńskiego w kontekście osiągnięć nauk przyrodniczych jego czasów.
 3. Rola nauk ścisłych w koncepcji człowieka i świata Jana Amosa Komeńskiego.
 4. Komeński jako pisarz epoki baroku: retoryka oraz poetyka tekstów.
 5. Symbolika światła/światłości w paradygmatach kultury i literatury europejskiego baroku.
 6. Wizje państwa i świata sprawiedliwego w literaturze barokowej.  
 7. Barokowe koncepcje edukacji i modele wychowania: pro et contra.
 8. Myśl polityczna Komeńskiego wobec polityki państwa polskiego w XVII w.: pro et contra.
 9. Symbolika flory i fauny w tekstach Jana Amosa Komeńskiego.

            Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy (jednostki delegujące). Koszt noclegu, ze śniadaniem, w Wersalu Siedleckim wynosi 95 zł za dobę.

Wpisowe, przeznaczone na pokrycie kosztów uroczystej kolacji oraz wyżywienia podczas konferencji (obiady, przerwy kawowe, kolacje) i druku materiałów pokonferencyjnych, wynosi 400 zł (dla gości spoza Polski 100 euro). Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety.Conference subject

The labyrinths and ways to the light of John Amos Comenius

The conference will be organized around the following topics:

 1. J. A. Comenius’ thought in the context of natural sciences, exact sciences, humanities, philosophy and theology.
 2. Comenius’ worldview in the context of achievements of natural sciences of his time.
 3. The role of exact sciences in John Amos Comenius’ conception of man and the world.
 4. Comenius as a writer of the baroque era: the rhetoric and poetics of his writings.
 5. The symbolism of light in the paradigms of European baroque literature and culture.
 6. Visions of the state and a just world in baroque literature.
 7. Concepts of education and parenting styles in the baroque period: pro et contra.
 8. Comenius’ political thought towards the policy of 17th century Poland: pro et contra.
 9. The symbolism of flora and fauna in John Amos Comenius’ works.

Participants (delegating institutions) are requested to pay their own travel and lodging costs. Bed and breakfast at Wersal Siedlecki: 95 PLN per night.

The registration fee, including the banquet, a meal package (lunch, coffee break, dinner) and the subsequent publication of conference proceedings: 400 PLN (100 EUR for guests from outside Poland). Anyone interested in participating in the conference is requested to fill in the form below.Labyrinthe und Wege zum „Licht“ des Jan Amos Komensky

empfehlen wir für Ihre Beiträge die folgenden Themenkreise:

 1. Das Denken von J. A. Komensky im Kontext der zeitgenössischen Natur- und Humanwissenschaften: zwischen den „exakten“ Wissenschaften und Philosophie und Theologie.
 2. Die Weltanschauung Komenskys angesichts der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit
 3. Die Rolle der exakten Wissenschaften in der Konzeption Komenskys von Mensch und Welt
 4. Komensky als Schriftsteller des Barock: Rhetorik und Poetik
 5. Die Lichtsymbolik allgemein in der europäischen Kultur und Literatur des Barock und bei Komensky
 6. Die Vorstellungen vom gerechten Staat und von der gerechten Welt in der Barockliteratur
 7. Barockkonzeptionen von Bildung und Erziehung – ein Vergleich
 8. Das politische Denken Komenskys angesichts der polnischen Politik im 17. Jh. in seinem pro et contra
 9. Flora- und Fauna - Symbolik in Komenskys Texten

Fahrt- und Unterkunftskosten übernehmen die Teilnehmer(innen) selbst. Die Kosten für Übernachtung mit Frühstück in Wersal Siedlecki betragen 95 zł pro Person. Für das festliche Abendessen und Vollpension während der Konferenz (Mittagessen, Kaffeepausen, Abendessen) und für die Konferenzunterlagen, werden 400 zł erhoben (für ausländischen Gäste 100 Euro).

Wir werden uns freuen, wenn Sie an diesem Seminar Interesse haben. Bitte reichen Sie das im Anschluss beigefügte Anmeldeformular ausgefüllt bei uns ein, möglichst bis zum angegebenen Datum 20. 4. 2013.

 

Siedlce, 2013.04.20

Szanowni Państwo

       Pragniemy poinformować, że IV Międzynarodowe  Seminarium Naukowe w Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nt. „ Labirynty i drogi ku światłości Jana Amosa Komeńskiego” przewidziane na maj 2013 r. zostało przesunięte na rok 2014 (dokładny termin zostanie podany w stosowanym czasie). Powodem przesunięcia jest konferencja międzynarodowa w Naarden w Holandii, a także prośby wielu komeniologów o przesunięcie terminu. Uczestniczenie w trzech konferencjach naukowych poświęconych Komeńskiemu (Petersburg, Naarden, Siedlce) w tym samym roku jest nierealne. W planowaniu kolejnych Seminariów będziemy bardziej elastyczni.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Organizatorzy

 

 

Siedlce, 20.04.2013.

Dear Sir/Madam,

      We would like to inform you that the 4th International Academic Conference at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, entitled The labyrinths and ways to the light of John Amos Comenius”, which was about to be held in May 2013, has been postponed to the year 2014 (the exact date will be announced soon). The postponement is due to an international conference taking place in Naarden, the Netherlands, as well as many participants’ requests. It is quite impossible to participate in three academic conferences devoted to Comenius (Peterborough, Naarden, Siedlce) in the same year.  We promise to be more flexible when planning forthcoming seminars.

Yours faithfully

Organizers