Czasopismo SZK, seria PEDAGOGIKA było zaprojektowane głównie z myślą o pedagogach, ale publikują w nim autorzy z wielu różnych pokrewnych dyscyplin naukowych. W kolejnych tomach publikujemy teksty sprofilowane tematycznie, ale o charakterze interdyscyplinarnym. Od roku 2014 do roku 2018 czasopismo (V tom w przygotowaniu) publikujemy w wersji papierowej. Numer ISSN dla tej wersji: 2450-7245. Kolejne dwa tomy (VI-2019 r. i VII-2020 r.) planujemy wydawać w wersji elektronicznej i dopiero wtedy będziemy dysponować numerem e-ISSN czasopisma.

Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim.

Zachowana jest ciągłość wydawnicza czasopisma; wydawane jest ono systematycznie co roku  bez większych opóźnień, wykraczających poza okres 6 miesięcy.

Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od autorów zgłaszających swoje teksty. Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma: www.comenius.uph.edu.pl. Są także dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl . Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus.

certyfikat copernicus


W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zamiarem redakcji jest stałe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie najwyższej jakości oryginalnych prac naukowych w oparciu o etyczne procedury selekcji i recenzowania złożonych tekstów. Redaktorzy deklarują przestrzeganie poniżej wymienionych zasad, zapewniając poufność wszelkich informacji udzielonych przez jej autorów. Zarówno autorzy, jak i recenzenci zgłaszanych tekstów zobowiązani są do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów, wynikających np. z osobistych lub zawodowych relacji recenzenta i autora artykułu. Potencjalne konflikty interesów mogą wiązać się ponadto z relacjami autora z obiektem badań, szczególnie dotyczy do relacji zależności finansowych lub organizacyjnych. W przypadku naruszenia zasad etyki naukowej (w tym kwestii naruszenia praw autorskich, oszustw naukowych, błędów w badaniach, plagiatu, falsyfikacji danych itd.) czasopismo będzie informować odpowiednie ciała i instytucje.

Autorzy, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, składają teksty do druku wraz z oświadczeniami (tekst oświadczenia znajduje się na stronie internetowej), zapewniającymi o niepublikowaniu i nieskładaniu tekstu w innej redakcji.  Autor zapewnia Wydawnictwo, że utwór jest wynikiem twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich; że poprawił wszystkie uwagi recenzenta i wyraża zgodę na ewentualne poprawki redakcyjne. Oświadczenie redaktora naczelnego czasopisma ma taką samą treść. Zawiera ponadto dane osobowe i  afiliacyjne autorów tekstów polskich i zagranicznych.

Poniżej prezentujemy kolejne tomy Siedleckich Zeszytow Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA


okladka_zeszyty_pedagogika_tom_1

Tom I

O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

SPIS TREŚCI i SŁOWO WSTĘPNE (plik PDF)   

NOTY O AUTORACH (plik PDF) 

Artykuły:

okladka

Tom II

Jan Amos Komeński − jego pedagogika i filozofia

red. nauk. Barbara Sitarska
Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Zawartość tomu:


Okładka


Strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści (POL., ANG., NIEM.)

Słowo Wstępne (POL. ANG. NIEM.)

O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM I POCZĄTKACH KOMENIOLOGII (POL.);

JOHN AMOS COMENIUS – HIS EDUCATION SCIENCE AND PHILOSOPHY (ANG.);

JOHANN AMOS COMENIUS – SEINE PÄDAGOGIK UND PHILOSOPHIE (NIEM.).

Noty o autorach


Prezentacja I tomu przez redaktora naczelnego


Artykuły:


okladka

Tom III

Jan Amos Komeński − współczesne interpretacje i reinterpretacje jego twórczości

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

Artykuły:


 

okladka

Tom IV


Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego 

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

Artykuły


Projekt tomu dotyczący recepcji J. A. Komeńskiego zrodził się w ciągu ubiegłego roku z refleksji redaktora naczelnego o różnych recepcjach Komeńskiego i Jego twórczości w Polsce i na świecie. Z zawartości tomu wynika, że projekt został  zrealizowany. Zaprojektowany tom V o kontrowersjach i sprzecznościach w/ wokół twórczości Jana Amosa Komeńskiego znalazł swoje odzwierciedlenie w tomie IV, w związku z tym nie ukaże się drukiem jako oddzielny tom.         

okladka v tom

Tom V

JAN AMOS KOMEŃSKI W EPOCE WSPÓŁCZESNOŚCI

odczytania – kontynuacje – krytyka

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

Artykuły


ODCZYTANIA I KONTYNUACJE IDEI JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

WSPÓŁCZEŚNI KOMENIOLODZY I ICH WKŁAD W ROZWÓJ KOMENIOLOGII - odczytania i kontynuacje idei Jana Amosa Komeńskiego


 

Plany dotyczące kolejnych tomów Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA

Następne tomy Siedleckich  Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA poświęcone będą krytycznemu odczytaniu postaci Jana Amosa Komeńskiego i jego idei / koncepcji oraz ich kontynuacji we WSPÓŁCZESNOŚCI, podzielonej tutaj na okresy: doba NOWEGO WYCHOWANIA – przełom XIX i XX wieku (tytuł tomu V znajduje się na stronie głównej); pedagogika między dwoma kryzysami (lata 1945-1989); pedagogika okresu przełomu XX i XXI wieku (okres po 1989 roku aż do dzisiaj).

               Nadeszła pora, aby po polskich i europejskich recepcjach Komeńskiego (tom IV) zająć się „odczytaniem” tej kontrowersyjnej postaci i Jej bogatej twórczości w epokach zaliczanych do współczesności. Zdajemy sobie sprawę z wielkiego ich zróżnicowania. Nasza „ciekawość” naukowa jest skierowana na kontynuację  idei  WIELKIEGO PEDAGOGA w poszczególnych okresach WSPÓŁCZESNOŚCI.

            W ostatnim tomie (2020) planujemy zamieścić tłumaczone z języka czeskiego na język polski (a najbardziej istotne dla tego dzieła fragmenty także na język angielski) wybrane fragmenty jednego z dzieł pansoficznych J.A. Komeńskiego wraz z komentarzem pedagogicznym (PANSOFIA – WSZECHWIEDZA; swoista encyklopedia, stanowiąca podstawy Jego idei). Pansofia jest DZIEŁEM Jana Amosa Komeńskiego wciąż trudnym do odczytania dla współczesnych, także ze względu na bariery językowe. Postanowiliśmy wyjść im naprzeciw.