Czasopismo SZK, seria PEDAGOGIKA było zaprojektowane głównie z myślą o pedagogach, ale publikują w nim autorzy z wielu różnych pokrewnych dyscyplin naukowych. W kolejnych tomach publikujemy teksty sprofilowane tematycznie, ale o charakterze interdyscyplinarnym. Od roku 2014 do roku 2018 czasopismo (V tom w przygotowaniu) publikujemy w wersji papierowej. Numer ISSN dla tej wersji: 2450-7245. Kolejne dwa tomy (VI-2019 r. i VII-2020 r.) planujemy wydawać w wersji elektronicznej i dopiero wtedy będziemy dysponować numerem e-ISSN czasopisma.

Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim.

Zachowana jest ciągłość wydawnicza czasopisma; wydawane jest ono systematycznie co roku  bez większych opóźnień, wykraczających poza okres 6 miesięcy.

Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od autorów zgłaszających swoje teksty. Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma: www.comenius.uph.edu.pl. Są także dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl . Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus.

certyfikat copernicus


W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zamiarem redakcji jest stałe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie najwyższej jakości oryginalnych prac naukowych w oparciu o etyczne procedury selekcji i recenzowania złożonych tekstów. Redaktorzy deklarują przestrzeganie poniżej wymienionych zasad, zapewniając poufność wszelkich informacji udzielonych przez jej autorów. Zarówno autorzy, jak i recenzenci zgłaszanych tekstów zobowiązani są do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów, wynikających np. z osobistych lub zawodowych relacji recenzenta i autora artykułu. Potencjalne konflikty interesów mogą wiązać się ponadto z relacjami autora z obiektem badań, szczególnie dotyczy do relacji zależności finansowych lub organizacyjnych. W przypadku naruszenia zasad etyki naukowej (w tym kwestii naruszenia praw autorskich, oszustw naukowych, błędów w badaniach, plagiatu, falsyfikacji danych itd.) czasopismo będzie informować odpowiednie ciała i instytucje.

Autorzy, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, składają teksty do druku wraz z oświadczeniami (tekst oświadczenia znajduje się na stronie internetowej), zapewniającymi o niepublikowaniu i nieskładaniu tekstu w innej redakcji.  Autor zapewnia Wydawnictwo, że utwór jest wynikiem twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich; że poprawił wszystkie uwagi recenzenta i wyraża zgodę na ewentualne poprawki redakcyjne. Oświadczenie redaktora naczelnego czasopisma ma taką samą treść. Zawiera ponadto dane osobowe i  afiliacyjne autorów tekstów polskich i zagranicznych.

Poniżej prezentujemy kolejne tomy Siedleckich Zeszytow Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA


okladka_zeszyty_pedagogika_tom_1

Tom I

O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

SPIS TREŚCI i SŁOWO WSTĘPNE (plik PDF)   

NOTY O AUTORACH (plik PDF) 

Artykuły:

okladka

Tom II

Jan Amos Komeński − jego pedagogika i filozofia

red. nauk. Barbara Sitarska
Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Zawartość tomu:


Okładka


Strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści (POL., ANG., NIEM.)

Słowo Wstępne (POL. ANG. NIEM.)

O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM I POCZĄTKACH KOMENIOLOGII (POL.);

JOHN AMOS COMENIUS – HIS EDUCATION SCIENCE AND PHILOSOPHY (ANG.);

JOHANN AMOS COMENIUS – SEINE PÄDAGOGIK UND PHILOSOPHIE (NIEM.).

Noty o autorach


Prezentacja I tomu przez redaktora naczelnego


Artykuły:


okladka

Tom III

Jan Amos Komeński − współczesne interpretacje i reinterpretacje jego twórczości

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

Artykuły:


 

okladka

Tom IV


Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego 

red. nauk. Barbara Sitarska

Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zawartość tomu:

Artykuły


Projekt tomu dotyczący recepcji J. A. Komeńskiego zrodził się w ciągu ubiegłego roku z refleksji redaktora naczelnego o różnych recepcjach Komeńskiego i Jego twórczości w Polsce i na świecie. Z zawartości tomu wynika, że projekt został  zrealizowany. Zaprojektowany tom V o kontrowersjach i sprzecznościach w/ wokół twórczości Jana Amosa Komeńskiego znalazł swoje odzwierciedlenie w tomie IV, w związku z tym nie ukaże się drukiem jako oddzielny tom.         

Plany dotyczące kolejnych tomów Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA

Następne tomy Siedleckich  Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA poświęcone będą krytycznemu odczytaniu postaci Jana Amosa Komeńskiego i jego idei / koncepcji oraz ich kontynuacji we WSPÓŁCZESNOŚCI, podzielonej tutaj na okresy: doba NOWEGO WYCHOWANIA – przełom XIX i XX wieku (tytuł tomu V znajduje się na stronie głównej); pedagogika między dwoma kryzysami (lata 1945-1989); pedagogika okresu przełomu XX i XXI wieku (okres po 1989 roku aż do dzisiaj).

               Nadeszła pora, aby po polskich i europejskich recepcjach Komeńskiego (tom IV) zająć się „odczytaniem” tej kontrowersyjnej postaci i Jej bogatej twórczości w epokach zaliczanych do współczesności. Zdajemy sobie sprawę z wielkiego ich zróżnicowania. Nasza „ciekawość” naukowa jest skierowana na kontynuację  idei  WIELKIEGO PEDAGOGA w poszczególnych okresach WSPÓŁCZESNOŚCI.

            W ostatnim tomie (2020) planujemy zamieścić tłumaczone z języka czeskiego na język polski (a najbardziej istotne dla tego dzieła fragmenty także na język angielski) wybrane fragmenty jednego z dzieł pansoficznych J.A. Komeńskiego wraz z komentarzem pedagogicznym (PANSOFIA – WSZECHWIEDZA; swoista encyklopedia, stanowiąca podstawy Jego idei). Pansofia jest DZIEŁEM Jana Amosa Komeńskiego wciąż trudnym do odczytania dla współczesnych, także ze względu na bariery językowe. Postanowiliśmy wyjść im naprzeciw.