Szanowni Państwo

Zapraszam do publikowania artykułów w VI tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika”. Będzie on nosił tytuł: W stronę komeniologii jako nauki – dyskusje- polemiki- dylematy. Bardzo mi zależy, aby Państwo wzięli udział w tej dyskusji i innych do tego zachęcili. Wielu profesorów z Polski i Europy zadeklarowało już udział w tej ważnej dla nas wszystkich – zajmujących się Janem Amosem Komeńskim – dyskusji. Termin składania tekstów – do końca czerwca 2019 roku.

Informuję również, że „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika” wzięły udział w konkursie ministerialnym: Wsparcie dla czasopism naukowych i zostały jego beneficjentem. W bieżącym roku publikacja znalazła się na międzynarodowej liście czasopism ICI Journals Master List / ICI World of Journals, a tym samym od 2019 roku jest czasopismem punktowanym (20 pkt.). Do zarządzania czasopismem będziemy korzystać z elektronicznego systemu ICI Publishers Panel, co pozwoli na sprawniejsze upowszechnianie artykułów  Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych w międzynarodowym obiegu .

Artykuły zawarte w poprzednich pięciu tomach SZK można przeczytać na stronie internetowej www.comenius.uph.edu.pl . Tutaj również znajdziecie Państwo Wskazówki edytorskie do pisania tekstów.  ZAPRASZAMY

Z wyrazami szacunku
Barbara Sitarska
Redaktor Naczelna  SZK

Dear Sir/Madam,

 

I would like to invite you to submit your texts to be published in Volume 6 of “Siedlce Comeniological Research Bulletins, pedagogy series”. It will be entitled Towards comeniology as a science – discussions – polemics – dilemmas. I will be delighted if you agree to take part in this discussion and encourage others to do the same. Many professors from Poland and Europe have already declared their readiness to participate in this discussion, which is so important for all of us, dealing with John Amos Comenius. The deadline for text submission is 30 June 2019.

It is a pleasure to inform you that “Siedlce Comeniological Research Bulletins, pedagogy series” has taken part in the project of the Ministry of Science and Higher Education Support for scientific magazines and become its beneficiary. This year the publication has been indexed in the international list of magazines  ICI Journals Master List / ICI World of Journals, and consequently, it has been awarded 20 points since 2019. We are going to use the electronic system ICI Publishers Panel to manage the magazine, which will enable us to spread the articles of Siedlce Comeniological Research Bulletins throughout the world more easily.

The articles published in all the five volumes of Siedlce Comeniological Research Bulletins can be read at the website www.comenius.uph.edu.pl. Here you will also find Editorial instructions for your texts. PLEASE HAVE A LOOK.

Yours sincerely

Barbara Sitarska

editor-in-chief of Siedlce Comeniological Research Bulletins