Wskazówki edytorskie

 1. Przyjmujemy teksty przygotowane w edytorze Word drogą e-mailową za potwierdzeniem na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Teksty powinny mieć minimalną objętość 20 tys. znaków ze spacjami plus bibliografia (bez ograniczeń).
 2. Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim. Teksty są recenzowane i przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji i dokonaniu korekty według ewentualnych uwag recenzentów.
 3. W tekście głównym: czcionka Times New Roman 11 p. i 1 p. odstępu między wierszami. Tekst w językach obcych wyróżniamy kursywą.
 4. W tekście nie stosujemy dłuższych cytatów niż 200 znaków, które wyodrębniamy w cudzysłowie i opatrujemy w nawiasie półokrągłym przypisem w układzie nazwisko, rok i strona, na przykład (Tatarkiewicz, 1978: 122). Do tekstów nie wprowadzamy przypisów dolnych.
 5. Tekst wyrównany do lewego marginesu (margines 2,5 cm z każdej strony); nie stosujemy przenoszenia wyrazów.
 6. Nie stosujemy jakichkolwiek pogrubień, „rozstrzeleń” (spacjowań), np. w nazwiskach w bibliografii.
 7. Tytuły utworów zapisujemy kursywą bez cudzysłowów; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.
 8. W tekście głównym nie stosujemy skrótów typu: m.in.; tj. — należy posługiwać się pełnymi formami.
 9. Wcięcia akapitowe 1,25 (automatyczne, uzyskiwana przez wciśnięcie klawisza tab.), nie separujemy akapitów w żaden inny sposób.
 10. Pod tekstem musi być podana bibliografia według wskazań.
 11. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: Autor, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, R. 10: 1988, z. (nr) 8, s. 15.
 12. Opis bibliograficzny książki z serii wydawniczej: Autor, Tytuł, podtytuł, wyd. x popr. i uzup., oprac. xxx, przekł. xxx, Wrocław 19xx, BN I 234, s. 5.
 13. W przypadku prac zbiorowych prosimy podawać podtytuły oraz imiona i nazwiska redaktorów tomów: Autor, Tytuł artykułu, [w:] Tytuł zbioru, podtytuł, redaktor, t. x, Wrocław 19xx, s. 23–65.
 14. W tekście głównym i bibliografii prosimy podawać pełne nazwy miejscowe, imiona i nazwiska osób.
 15. Nie podajemy nazw wydawnictw.
 16. Konieczne jest przygotowanie kilkuzdaniowej noty o autorze tekstu zawierającej informacje o miejscu pracy, zainteresowaniach naukowych, najważniejszych publikacjach.
 17. Prosimy przestrzegać następujących zasad stosowania pauzy:
  • (pauza, skrót klawiaturowy Alt + Ctrl + minus numeryczny) tylko jako myślnik;
  • (półpauza, skrót klawiaturowy Ctrl + minus numeryczny) pomiędzy cyframi, np. s. 23–24, w. XV–XVI;
  • (dywiz) tylko w złożeniach typu: polsko-niemiecki. 
 18. Przed oddaniem tekstu do druku i po poprawieniu uwag recenzenta każdy autor składa oświadczenia o:
  • oryginalności artykułu i wkładzie w jego powstanie;
  • niewystępowaniu konfliktu interesów;
  • źródłach finansowania badań lub powstania artykułu naukowego

Editorial instructions


 1. Texts should be submitted via certified e-mail in Word format to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.or to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. The texts should be no shorter than 20.000 characters with spaces plus bibliography (unlimited).
 2. Each article in the bulletin has a title, an abstract, key words in the author’s mother tongue and in English. The bulletin has a title, a table of contents, an introduction, and the authors’ biographical notes in Polish and in English. The texts are reviewed and accepted to be published after being positively reviewed and revised according to any reviewer’s remarks.
 3. Use 11 p. Times New Roman font and 1 p. interline spacing in the main text. Use italics for foreign words in a text.
 4. A text can contain a quotation of no more than 200 characters in quotation marks, followed by the parenthesis note including author’s surname, date of publication and page, e.g. (Tatarkiewicz, 1978: 122). Do not use footnotes for the text.
 5. Text should be justified to the left margin (2,5 cm. margins on all sides); do not divide words at the end of lines.
 6. Do not use bold face or letter-spacing, e.g. in names in the bibliography.
 7. Titles of works should be in italics without quotation marks, titles of journals – in text font in quotation marks.
 8. Do not use abbreviations in the main text – words must be spelt out.
 9. Paragraph indentation 1.25 tab, do not use inter-paragraph spacing.
 10. Bibliography must be provided below each text according to the instructions.
 11. Referencing a paper in a journal, the order is: Author, Title of paper, “Name of journal”, volume and issue numbers, pages of journal.
 12. For a book from a book series: Author, Title, subtitle, x edition revised and updated, xxx study, xxx translation, place of publication, date of publication, publisher, page.
 13. For joint publications provide subtitles and editors’ first names and surnames: Author, Title of paper, [in:] Title of publication, subtitle, editor, vol. x, place and date of publication, page numbers.
 14. In the main text and in bibliography write full place names, first names and surnames.
 15. Do not provide name of publisher.
 16. Append a note on the author of the text up to several sentences long supplying information about his or her workplace, academic interests and major publications.
 17. Please conform to the following rules of dash usage:
  • the em dash (entered Alt + Ctrl + Num -) only to denote a break in a sentence;
  • the en dash (Ctrl + Num - ) used within numbers, e.g. pp. 23 - 24, 15th - 16thcenturies;
  • hyphen used only in compounds such as Polish-German.
 18. Having corrected the text according to the reviewer’s remarks, before submitting the text for publication, each author submits a statement of
  • the originality of the article and the author’s contribution to its creation
  • lack of conflict of interests
  • the financial sources for the research or writing the article