logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Procedura  recenzowania  czasopisma  udostępniona  jest  na  stronie  internetowej: www.comenius.uph.edu.pl. Uwzględnia ona następujące zasady:

 • Teksty  autorów  zamieszczane  są  w  czasopiśmie po pozytywnych recenzjach  dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji , zgodnie z wymogami double-blind  review process, co pozwala na obiektywną selekcję nadsyłanych  tekstów. W  razie  potrzeby  recenzent  podpisuje  deklarację  o niewystępowaniu konfliktu interesów ( pokrewieństwo, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu co najmniej ostatnich dwóch lat przed sformułowaniem recenzji).
 • Nazwiska recenzentów udostępniane są raz w roku w każdym numerze drukowanym oraz w wersji elektronicznej na czynnej i uaktualnianej systematycznie stronie internetowej czasopisma.
 • Pisemna  recenzja  (według  załączonego  na  stronie  internetowej  formularza) zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta, dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Recenzenci nie pochodzą ze środowiska naukowego, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.
 • W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zarówno autorzy, jak i recenzenci zgłaszanych tekstów zobowiązani są do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów, wynikających  z osobistych  lub  zawodowych  relacji  recenzenta  i  autora  artykułu. Potencjalne konflikty interesów mogą wiązać się ponadto z relacjami autora z obiektem badań (głównie zależności finansowe  lub/i  organizacyjne). W przypadku naruszenia zasad etyki naukowej (w tym kwestii naruszenia praw autorskich, oszustw naukowych, błędów w badaniach, plagiatu, falsyfikacji danych) czasopismo będzie informować odpowiednie ciała i instytucje.
 • Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od autorów zgłaszających swoje teksty. Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z niego. Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma: www.comenius.uph.edu.pl.  Są także dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl .
 • Czasopismo jest indeksowane w bazie INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL.
 • Skład Rady Naukowej czasopisma wskazuje na jej umiędzynarodowienie (17 członków z zagranicznych ośrodków naukowych i 8 członków z polskich ośrodków naukowych). Większy udział w Radzie członków zagranicznych wynika z większego zainteresowania postacią Jana Amosa Komeńskiego za granicą niż w Polsce.
 • Autorzy składają teksty do druku wraz z oświadczeniami (tekst oświadczenia na stronie internetowej w zakładce), zapewniającymi o niepublikowaniu i nieskładaniu tekstu w innej redakcji.  Autor zapewnia Wydawnictwo, że utwór jest wynikiem twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich; że poprawił wszystkie uwagi recenzenta i wyraża zgodę na ewentualne poprawki redakcyjne.
 • Oświadczenie  o  podobnej  treści  składa  do  Wydawnictwa  redaktor  naczelny  (tekst oświadczenia na stronie internetowej w zakładce). Zawiera ono listę autorów polskich i zagranicznych,  ich  dane  afiliacyjne  ;  zapewnienie  o  tekstach  autorów opracowanych zgodnie z uwagami recenzentów i ostatecznej treści i formie przedłożonego utworu.
 • Jeżeli w utworze dostarczonym przez Autora ilustracje lub inne materiały są chronione prawem autorskim, autor zobowiązany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie przez Wydawcę oraz poniesienia związanych z tym kosztów i podania w utworze źródła pochodzenia materiałów.
 • Wskazówki edytorskie / Editorial instructions w języku polskim i angielskim dla autorów tekstów znajdują się na stronie internetowej czasopisma.