logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

foto barbara sitarska

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Sitarska jest pedagogiem / dydaktykiem szkoły wyższej / pedeutologiem. Pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych (wcześniej Humanistycznym) od 1985 roku kolejno na stanowiskach: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego. W Uczelni pełniła wiele kierowniczych funkcji.

Zainteresowania naukowe Barbary Sitarskiej koncentrują się wokół dydaktyki szkoły wyższej, pedeutologii i edukacji. Do doktoratu zajmowała się: zadaniami dydaktycznymi; kształceniem modułowym; doskonaleniem i jakością procesu kształcenia w szkole wyższej;  procesem samokształcenia w edukacji szkolnej studentów.Badania zaowocowały współorganizowaniem 11 konferencji z cyklu : Jakość kształcenia w szkole wyższej oraz wieloma publikacjami z tego cyklu i zakresu ( 4 monografie autorskie, 13 monografii wieloautorskich oraz liczne artykuły).

Po habilitacji badania koncentrują się równolegle wokół trzech głównych bloków: edukacji szkolnej i edukacji nieustającej (badania o charakterze ilościowym) biografii edukacyjnych uczniów, studentów, ludzi różnych zawodów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (badania o charakterze jakościowym); dzieło Komeńskiego i jego aktualność dla współczesnej kultury i nauki. Badania o Janie Amosie Komeńskim mają wydźwięk filozoficzno-symboliczny.

Pierwszy i drugi blok badań finalizowany jest w 2019 roku w monografii autorskiej pt. Edukacja szkolna w kontekście edukacji nieustającej w perspektywie autobiograficznej (Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach). Trzeci blok badań zaowocował wieloma różnorodnymi inicjatywami zespołowymi i indywidualnymi na przestrzeni lat 2007- 2019. Były to cztery Międzynarodowe Seminaria Naukowe o Janie Amosie Komeńskim i  odpowiadające im monografie wieloautorskie cyklu: STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA. Współorganizatorem Seminariów i współredaktorem Serii był filolog prof. nadzw. dr hab. Roman Mnich.

Barbara Sitarska wydaje w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach od roku 2014 publikację cykliczną międzynarodowej Serii, ukazującej się co roku: „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika”, gdzie publikują zarówno pedagodzy, jak i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą (pedagodzy, filolodzy, filozofowie, psychologowie, socjolodzy, historycy, teolodzy).Tematyka komeniologiczna czasopisma ma bowiem charakter interdyscyplinarny.

Od roku 2019 periodyk ukazuje się zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej na nowoczesnej platformie publikacyjnej i redakcyjnej w module ICI Publishers Panel. Pozwala to Redakcji przygotować i prowadzić kompleksową i profesjonalną wersję on-line czasopisma naukowego na stronie internetowej. Moduł ICI Publishers Panel przyczyni się do budowania międzynarodowej pozycji czasopisma, poprawy rozpoznawalności tytułu oraz zwiększenia wskaźników cytowalności. „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika” znalazły się w roku 2018 na liście międzynarodowej czasopism: ICI Journals Master List, a od roku 2019 widnieją na liście ministerialnej czasopism punktowanych.

Redagowanie międzynarodowego czasopisma, poświęconego Janowi Amosowi Komeńskiemu, czeskiemu siedemnastowiecznemu Uczonemu, który wiele lat przebywał w Polsce, w Lesznie, sprzyja międzynarodowej współpracy ze znaczącymi ośrodkami naukowymi. Dyskusje, polemiki i dylematy autorów tekstów komeniologicznych uświadamiają aktualność idei Jana Amosa Komeńskiego w XXI wieku i nie bez przyczyny ponownie sięgamy po Jego dorobek naukowy.Zdajemy sobie bowiem sprawę z wagi historycznych dokonań minionych pokoleń. Jeśli nawet - z racji upływu czasu – nie kopiujemy dosłownie jego rozwiązań, to z pewnością duch zmiany i odwaga jego rozstrzygnięć są dla nas istotną inspiracją. W ten właśnie sposób to, co historyczne żyje w teraźniejszości i ją przekracza (z recenzji prof. nadzw. dr hab. Sławomira Sztobryna, tom II SZK, 2015). Janowi Amosowi Komeńskiemu poświęciliśmy 10 tomów publikacji: cztery tomy serii (współredakcja z prof. Romanem Mnichem) STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA (2007- 2012) i sześć redagowanych  tomów (do 2019 roku) „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika” (2014-2019). 

W roku 2019 Barbara Sitarska podjęła badania o Janie Amosie Komeńskim w Instytucie Pedagogiki wraz z nowo utworzonym 6-osobowym ZESPOŁEM BADAWCZYM,  który podjął się realizacji w ciągu trzech lat głównego zadania badawczego: OD JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI – ZNACZENIE IDEI WIELKIEGO PEDAGOGA DLA PEDAGOGIKI I EDUKACJI. Zespół pedagogów różnych specjalności wspierany jest przez badacza - filozofa (Wniosek zadania badawczego ze szczegółowym opisem badań wraz z imiennym wykazem członków ZESPOŁU znajduje się w oddzielnej Zakładce na stronie internetowej www.comenius.uph.edu.pl,  której jest współautorem i współredaktorem).

               Redaktor Naczelna SZK współpracuje systematycznie z komeniologami / badaczami zainteresowanymi Janem Amosem Komeńskim w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z ośrodkami naukowymi  w Polsce i za granicą: Państwową Wyższą Szkolą Zawodową w Lesznie i Muzeum Okręgowym w tym samym mieście; komeniologami z:  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Uniwersytetu Warszawskiego,  Uniwersytetu Śląskiego.  Badania o Janie Amosie Komeńskim i cała nasza działalność komeniologiczna od początku była związana z komeniologami z Niemiec (od 2007 roku) i wciąż systematycznie wzrasta dzięki przynależności do Niemieckiego Towarzystwa Komeniologicznego i spotkaniom  na konferencjach międzynarodowych, publikacjom w SZK i systematycznej korespondencji: Berlin, Alfter k / Bonn, Rosenheim, Augsburg; komeniologami z Czeskiej Republiki: głównie z Czeskiej Akademii Nauk w Pradze; komeniologami z Muzeum Komeńskiego w Uherskim Brodzie,  Muzeum w Przerowie;  Muzeum Komeńskiego w Naarden w Holandii. W ostatnich kilku latach rozwinęła się współpraca komeniologiczna  z ośrodkami naukowo badawczymi na Ukrainie:  Uniwersytet w Umaniu i w Drohobyczu oraz w Rosji / Sankt-Petersburg: Centrum Pedagogiczne im. Jana Amosa Komeńskiego i Gimnazjum Peterschule.

               Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej Barbara Sitarska otrzymała następujące wyróżnienia  i odznaczenia: MEDAL Z OKAZJI 40-LECIA SIEDLECKIEJ UCZELNI „ZASŁUŻONY DLA SIEDLECKIEJ UCZELNI”, MEDAL KSIĘŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ ZA ZASŁUGI DLA SIEDLECKIEJ HUMANISTYKI, MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ (2009), a w roku 2015 od Prezydenta RP otrzymała MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.

Barbara Sitarska od początku swojej pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej współpracuje z tłumaczką języka angielskiego Izoldą Lisowską. Wszystkie teksty angielskie w publikacjach to DZIEŁO tej tłumaczki. Izolda tłumaczyła teksty do STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA, „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika”, teksty na stronę internetową a także artykuły do publikacji za granicą.

            Stronę internetową www.comenius.uph.edu.pl Studia Comeniana Sedlcensia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zakładał nam informatyk dr Piotr Świtalski w roku 2012. Dalsza systematyczna I efektywna współpraca dotyczyła „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika”. Od piątego  tomu (2018) Piotr Świtalski pełni funkcję redaktora technicznego czasopisma. Jest twórcą LOGO SZK. Systematycznie uaktualnia i modyfikuje stronę internetową, która od roku 2019 funkcjonuje w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Rola redaktora technicznego od momentu zainstalowania modułu ICI Publishers Panel jest szczególna. Czasopismo będzie funkcjonować na nowoczesnej platformie publikacyjnej i redakcyjnej. Wiele nowych i twórczych zadań dla dr Piotra Świtalskiego pojawi się w momencie realizowania nowego zespołowego PROJEKTU BADAWCZEGO o Janie Amosie Komeńskim pod kierownictwem Barbary Sitarskiej.

            Sekretarzem Redakcji SZK jest od początku (2014) pedagog dr Renata Matysiuk. Jej rola jest szczególna, od kiedy czasopismo jest wydawane w dwóch wersjach:  tradycyjnej i elektronicznej. Renata Matysiuk jest także autorką dwóch tekstów o Janie Amosie Komeńskim w „Siedleckich Zeszytach Komeniologicznych, seria pedagogika”.

Kontakt: www.comenius.uph.edu.pl ; e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.