logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 16

Szanowni Państwo!

Zapraszam do publikowania w VII tomie naszego czasopisma. Będzie on nosił tytuł: PANSOFIA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W INTERPRETACJACH I REINTERPRETACJACH POLSKICH I EUROPEJSKICH KOMENIOLOGÓW  (2020). Po „podroży”: W stronę komeniologii jako nauki, w czasie której znaleźliśmy wiele nowych tropów badań komeniologicznych, inspirujących nas do dalszych badań i interpretacji - zmierzamy w kierunku pansofii, filozofii Jana Amosa Komeńskiego, którą przepojone są wszystkie Jego dzieła. Mimo to, pansofia jest wciąż abstrakcyjną dziedziną badań dla nas współczesnych, zajmujących się życiem i twórczością Jana Amosa Komeńskiego. Wydaje się, że dopiero teraz w XXI wieku,  idea ta oparta na przesłaniu: uczyć … wszystkich … wszystkiego o wszystkim … wszystkimi zmysłami … – spełnia się głównie dzięki nowoczesnym mediom i  ich powszechnej dostępności. Komeński wciąż poszukiwał harmonii wszystkich rzeczy– czy ją odnalazł? 

   Tematyka tomu koresponduje z obchodami jubileuszowymi Jana Amosa Komeńskiego w Polsce , Europie i na świecie ( 350 rocznica śmierci). Odbywają się dni pamięci Comeniusa, konferencje i seminaria. Obchody te niewątpliwie wzbogacą wiedzę o nowe elementy i pogłębią interpretacje Jego idei, także – a może przede wszystkim PANSOFII. Wiele jednak zależy od dobrej współpracy między komeniologicznymi ośrodkami naukowymi. Jak ona ułoży się w latach jubileuszowych?

   VII tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA” jest drugim rokiem  realizacji projektu ministerialnego: „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Po raz pierwszy cały proces zamieszczania artykułów odbędzie się na platformie ICI Publishers Panel (patrz plik: „Instrukcja zamieszczania artykułów na platformie ICI Publishers Panel”).

 

 Z wyrazami szacunku  

             Barbara Sitarska      

Redaktor naczelna    

Poniżej przedstawiamy informacje o konferencjach komeniologicznych w Europie w latach jubileuszowych Jana Amosa Komeńskiego (2020-2022):

 

1. International conference to commemorate Ioannes Amos Comenius (1592 - 1670) and the 350th anniversary of his death - Naarden / Amsterdam, The Netherlands, 12-15 November 2020

 

 

Comenius and Pansophie International Conference Naarden Amsterdam 12 15 November 2020

2. Międzynarodowa Konferencja "Uniwersum Komeńskiego od pansofii do globalizacji" - Polska, Leszno, 14 maja 2020 r. - kliknij, aby zobaczyć szczegóły

 

3. Obchody Dnia Comeniusa (28 marca 2020) i Roku Comeniusa 2020 (wydarzenie przełożone - nowy termin zostanie podany w późniejszym czasie)

 

Inne wydarzenia

  • Zaproszenie na obchody DNIA PAMIĘCI COMENIUSA w Berlinie od II Prezesa Niemieckiego Towarzystwa Komeniologicznego prof. Andreasa Lischewskiego (kliknij, aby zobaczyć)

 

 

boks 01 

Szanowni Państwo

Zapraszam do publikowania artykułów w VI tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika”. Będzie on nosił tytuł: W stronę komeniologii jako nauki – dyskusje- polemiki- dylematy. Bardzo mi zależy, aby Państwo wzięli udział w tej dyskusji i innych do tego zachęcili. Wielu profesorów z Polski i Europy zadeklarowało już udział w tej ważnej dla nas wszystkich – zajmujących się Janem Amosem Komeńskim – dyskusji. Termin składania tekstów – do końca czerwca 2019 roku.

Informuję również, że „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika” wzięły udział w konkursie ministerialnym: Wsparcie dla czasopism naukowych i zostały jego beneficjentem. W bieżącym roku publikacja znalazła się na międzynarodowej liście czasopism ICI Journals Master List / ICI World of Journals, a tym samym od 2019 roku jest czasopismem punktowanym (20 pkt.). Do zarządzania czasopismem będziemy korzystać z elektronicznego systemu ICI Publishers Panel, co pozwoli na sprawniejsze upowszechnianie artykułów  Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych w międzynarodowym obiegu .

Artykuły zawarte w poprzednich pięciu tomach SZK można przeczytać na stronie internetowej www.comenius.uph.edu.pl . Tutaj również znajdziecie Państwo Wskazówki edytorskie do pisania tekstów.  ZAPRASZAMY

Z wyrazami szacunku
Barbara Sitarska
Redaktor Naczelna  SZK

boks 12

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych postacią Jana Amosa Komeńskiego i jego bogatą twórczością zapraszam do publikowania tekstów o Janie Amosie Komeńskim w piątym tomie

SIEDLECKICH ZESZYTÓW KOMENIOLOGICZNYCH,  seria  PEDAGOGIKA
JAN AMOS KOMEŃSKI W DOBIE NOWEGO WYCHOWANIA
- ODCZYTANIA - KONTYNUACJE – KRYTYKA

 

 

Tom planowany jest na rok 2018. Drukiem ukaże się w pierwszej połowie 2019 roku. Teksty proszę przesyłać do 20 grudnia bieżącego roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub na adres sekretarza redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje o wymogach technicznych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.comenius.uph.edu.pl w zakładce Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika > Wskazówki edytorskie / Editorial instructions.

Nadeszła pora, aby po polskich i europejskich recepcjach Komeńskiego (tom IV) zająć się „odczytaniem” tej kontrowersyjnej postaci i Jej bogatej twórczości w epokach zaliczanych do współczesności. Zdajemy sobie sprawę z wielkiego ich zróżnicowania. Nasza „ciekawość” naukowa jest skierowana na kontynuację  idei  WIELKIEGO PEDAGOGA w poszczególnych okresach WSPÓŁCZESNOŚCI.

Kolejny tom / kolejne tomy Siedleckich  Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA poświęcone będą krytycznemu odczytaniu postaci Jana Amosa Komeńskiego i jego idei / koncepcji oraz ich kontynuacji we WSPÓŁCZESNOŚCI, podzielonej tutaj na okresy: doba NOWEGO WYCHOWANIA – przełom XIX i XX wieku; pedagogika między dwoma kryzysami (lata 1945-1989); pedagogika okresu przełomu XX i XXI wieku (okres po 1989 roku aż do dzisiaj).Ostateczny tytuł tomu pojawi się po analizie nadesłanych tekstów przez redakcję czasopisma i Radę Naukową.

SZK były zaprojektowane głównie z myślą o pedagogach, ale publikują w nim autorzy z wielu różnych pokrewnych dyscyplin naukowych. W kolejnych tomach publikujemy teksty sprofilowane tematycznie, ale o charakterze interdyscyplinarnym.

Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim. Teksty są recenzowane i przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji i dokonaniu korekty według ewentualnych uwag recenzentów.

Opóźnione zaproszenie do publikowania w kolejnym tomie SZK pojawiło się z przyczyn niezależnych od redakcji. PRZEPRASZAMY za to utrudnienie, wyrażając jednocześnie nadzieję na DOBRĄ i EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ.


Redaktor Naczelna
Barbara SitarskaDear Sir/Madam,

If you are interested in John Amos Comenius and his rich output, you are welcome to have your texts about John Amos Comenius published in Volume 5 of Siedlce Comeniological Research Bulletin, Pedagogy series, entitled

John Amos Comenius in the Age of New Education -
Interpretations - Continuation - Critique

The volume is planned to be ready in 2018 and it is about to be published in the early 2019. Please send in your texts at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or at the publisher’s secretary’s address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. till 20th December. Detailed information about the technical requirements can be obtained at the website www.comenius.uph.edu.pl in the section Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika > Wskazówki edytorskie / Editorial instructions

After the Polish and European perceptions of Comenius we studied in Volume 4, this time we wish to concentrate on deciphering the interpretations of this controversial character and his rich output in the contemporary period. We are aware of their great variety. Our scientific interest is focused on the continuation of the GREAT EDUCATIONIST’s ideas in the particular stages of the CONTEMPORARY PERIOD.

The following volume(s) of Siedlce Comeniological Research Bulletin, Pedagogy series will be devoted to critical interpretations of John Amos Comenius and his ideas/ concepts, and their continuation in the CONTEMPORARY PERIOD, divided into three stages: the age of NEW EDUCATION – the turn of the 19th to the 20th century; the pedagogy between the two crises (1945-1989); the pedagogy of the turn of the 20th to the 21st century (from 1989 on). The final title of the volume will appear after the analysis of the submitted texts by the editors and the Scientific Council.

 

Siedlce Comeniological Research Bulletin were originally meant mainly for educationists, nevertheless they are also popular with specialists of many other related branches. In the following volumes we are going to publish texts of a profiled subject matter, but of interdisciplinary character.

Each article in the bulletin has a title, an abstract, key words in the author’s mother tongue and in English. The bulletin has a title, a table of contents, an introduction, and the authors’ biographical notes in Polish and in English. The texts are reviewed and accepted to be published after being positively reviewed and revised according to any reviewer’s remarks.

The invitation to send in your texts is late due to some circumstances not influenced by the editors. WE ARE SORRY for the delay, and we hope that our cooperation will be POSITIVE AND EFFECTIVE.


Editor-in-chief
Barbara Sitarska

boks 09

Szanowni i Drodzy Autorzy Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych

Seria: PEDAGOGIKA

Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę w zakresie komeniologii. Państwa interesujące i cenne teksty w trzech opublikowanych dotychczas tomach Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych przybliżyły nam wzajemnie i wszystkim Czytelnikom postać Jana Amosa Komeńskiego i Jego bogatą twórczość. Uzmysłowiły aktualność wielu Jego poglądów na edukację; wielu idei. W tym przedsięwzięciu chodziło o to, aby poddać badaniom bardziej szczegółowe zagadnienia, podejmowane w bogatej twórczości Jana Amosa Komeńskiego i  w formie haseł udostępnić je Czytelnikowi. Zdaję sobie sprawę z tego , jak trudne i czasochłonne było / jest to zadanie. Wielkim utrudnieniem było brak literatury w języku polskim, zarówno dzieł Komeńskiego, jak i o Komeńskim; bariera językowa, spowodowana nieznajomością języka oryginalnych dzieł Mistrza, wreszcie brak czasu, spowodowany natłokiem naszych akademickich obowiązków.

Z tekstów wynika, że każdy z Państwa ma inną recepcję Komeńskiego. Rozbieżność ta dotyczy zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych. Różnorodność tych recepcji zainspirowała mnie do zaprojektowania tomu p.t.  Współczesne recepcje Komeńskiego. Oczekujemy, że pojawią się zarówno polskie, jak i europejskie; światowe recepcje Jana Amosa Komeńskiego i Jego twórczości. W ten sposób zdobywalibyśmy wiedzę  komeniologiczną, poszerzoną o te recepcje. Powoli wyłaniałby się obszar wiedzy w tym zakresie, który można byłoby nazwać wiedzą  „międzynarodową”. Dlatego pragnę zaproponować napisanie tekstu (tekstów) na ten temat w języku ojczystym Autora (ok. 20 tys. znaków ze spacjami + bibliografia; będą przyjmowane również teksty mniejsze i większe objętościowo) ze streszczeniem angielskim na 1 stronę (1200 znaków ze spacjami). Termin najlepszy  złożenia tekstów  byłby  do końca kwietnia bieżącego roku. W praktyce jednak okazuje się trudne przestrzeganie terminów i redaktor musi je modyfikować. 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu kolejnych tomów SZK. Pismo kieruję do wszystkich Autorów: stałych; tych, którzy opracowali chociaż jedno hasło komeniologiczne, oraz potencjalnych Autorów, z nadzieją na dobrą i owocną współpracę.

                                                                                                                               Z wyrazami szacunku i uznania

                                                                                                                                                         Barbara Sitarska

                                                                                                                                                    Redaktor Naczelny

Siedlce. dn. 20. 02. 2017