Informacja dla autorów haseł do

„Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych”


„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” (SZK) to pierwszy etap pracy nad Leksykonem Jana Amosa Komeńskiego. Zebrane i opublikowane materiały w „Zeszytach” będą podstawą dla haseł Leksykonu.

„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” dzielą się na dwie serie: a/ literaturoznawczo-historyczna, b/ pedagogiczna. Za sekcję pierwszą odpowiada prof. Roman Mnich, za sekcję drugą prof. Barbara Sitarska. Materiały w Zeszytach będą drukowane stopniowo w miarę ich przygotowania i napisania, a następnie  w Leksykonie z późniejszymi uzupełnieniami i odpowiednią korektą.

Przewidywany Leksykon będzie się składał z trzech części:

 1. Cześć I historyczno-biograficzna (hasła o życiu Komeńskiego, osobach z jego otoczenia, wydarzeniach z jego epoki).
 2. Część II dzieła J. A. Komeńskiego (alfabetyczny układ najważniejszych dzieł Komeńskiego z ich opisem i bibliografią, a także najważniejsze teoretyczno-filozoficzne i pedagogiczne pojęcia, koncepcje czeskiego pedagoga, filozofa i teologa).
 3. Część III recepcja i badacze (hasła dotyczące recepcji Komeńskiego i najwybitniejszych badaczy jego życia i twórczości).

            Leksykon przewiduje przede wszystkim uwzględnienie najważniejszych osiągnięć współczesnej komeniologii w świetle najważniejszych współczesnych strategii interpretacji i odbioru dzieł Jana Amosa Komeńskiego.

Termin nadsyłania haseł do końca stycznia 2013  r.

 

Wskazówki edytorskie

 1. Przyjmujemy teksty przygotowane w edytorze Word  drogą e-mailową za potwierdzeniem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekcja literaturoznawczo-historyczna) , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekcja pedagogiczna). Hasła powinny mieć objętość 15-20 tys. znaków ze spacjami plus bibliografia (bez ograniczeń).
 2. W tekście głównym: czcionka Times New Roman 11 p. i 1 p. odstępu między wierszami. Tekst w językach obcych wyróżniamy kursywą.
 3. W haśle nie stosujemy dłuższych cytatów niż 200 znaków, które wyodrębniamy w cudzysłowie i opatrujemy w nawiasie półokrągłym przypisem w układzie nazwisko, rok i strona, na przykład (Tatarkiewicz, 1978: 122). Do haseł nie wprowadzamy przypisów dolnych.
 4. Tekst wyrównany do lewego marginesu (margines 2,5 cm z każdej strony); nie stosujemy przenoszenia wyrazów.
 5. Nie stosujemy jakichkolwiek pogrubień, „rozstrzeleń” (spacjowań), np. w nazwiskach w bibliografii.
 6. Tytuły utworów zapisujemy kursywą bez cudzysłowów; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.
 7. W tekście głównym nie stosujemy skrótów typu: m.in.; tj. — należy posługiwać się pełnymi formami.
 8. Wcięcia akapitowe 1,25 (automatyczne, uzyskiwana przez wciśnięcie klawisza tab.), nie separujemy akapitów w żaden inny sposób.
 9. Pod tekstem hasła musi być podana bibliografia według wskazań.
 10. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: Autor, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, R. 10: 1988, z. (nr) 8, s. 15.
 11. Opis bibliograficzny książki z serii wydawniczej: Autor, Tytuł, podtytuł, wyd. x popr. i uzup., oprac. xxx, przekł. xxx, Wrocław 19xx, BN I 234, s. 5.
 12. W przypadku prac zbiorowych prosimy podawać podtytuły oraz imiona i nazwiska redaktorów tomów: Autor, Tytuł artykułu, [w:] Tytuł zbioru, podtytuł, redaktor, t. x, Wrocław 19xx, s. 23–65.
 13. W tekście głównym i bibliografii prosimy podawać pełne nazwy miejscowe, imiona i nazwiska osób.
 14. Nie podajemy nazw wydawnictw.
 15. Konieczne jest przygotowanie kilkuzdaniowej noty o autorze hasła zawierającej informacje o miejscu pracy, zainteresowaniach naukowych, najważniejszych publikacjach.
 16. Prosimy przestrzegać następujących zasad stosowania pauzy:
 • (pauza, skrót klawiaturowy Alt + Ctrl + minus numeryczny) tylko jako myślnik;
 • (półpauza, skrót klawiaturowy Ctrl + minus numeryczny) pomiędzy cyframi, np. s. 23–24, w. XV–XVI;
 • (dywiz) tylko w złożeniach typu: polsko-niemiecki.

 

 

Guidelines for the authors of entries for

“ Siedlce Comeniological Journal”

“Siedlce Comeniological Journal” (“Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” – SZK) is the first phase of the compilation of John Amos Comenius Lexicon. The material collected and published in the journal will ultimately form the basis of the lexicon entries.

“Siedlce Comeniological Journal” is divided into two series: a) that pertaining to the study of literature and history, b) pedagogical. Professor Roman Mnich is in charge of the former and Professor Barbara Sitarska – for the latter. As the material builds up, it will be published in successive issues of the journal prior to the publication in the Lexicon with later updates and corrections.

The Lexicon will consist of three parts:

 1. Part I historical – biographical (entries with details of the life of Comenius, persons from his circle and events of his time).
 2. Part II J.A. Comenius’ works (a list of his major works with comments and bibliography as well as the most important theoretical-philosophical and pedagogical conceptions of the Czech educationist, philosopher and theologian).
 3. Part III reception and scholars (entries referring to the reception of Comenius and the most outstanding Comenius experts)

The Lexicon will include significant achievements of contemporary Comenius studies in the light of major strategies of interpretation and reception of John Amos Comenius’ works.

The lexicon entries must be submitted by January 31, 2013.

Editorial instructions

 1. Texts should be submitted via certified e-mail in Word format to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (literary-historical section), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (pedagogical section).The entries should be no longer than 15.000-20.000 characters with spaces plus bibliography (unlimited).
 2. Use 11 p. Times New Roman font and 1 p. interline spacing in the main text. Use italics for foreign words in a text.
 3. An entry can contain a quotation of no more than 200 characters in quotation marks, followed by the parenthesis note including author’s surname, date of publication and page, e.g. (Tatarkiewicz, 1978: 122). Do not use footnotes for lexicon entries.
 4. Text should be justified to the left margin (2,5 cm. margins on all sides); do not divide words at the end of lines.
 5. Do not use boldface or letter-spacing, e.g. in names in the bibliography.
 6. Titles of works should be in italics without quotation marks, titles of journals – in text font in quotation marks.
 7. Do not use abbreviations in the main text – words must be spelt out.
 8. Paragraph indentation 1.25 tab, do not use inter-paragraph spacing.
 9. Bibliography must be provided below each entry according to the instructions.
 10. Referencing a paper in a journal, the order is: Author, Title of paper, “Name of journal”, volume and issue numbers, pages of journal.
 11. For a book from a book series: Author, Title, subtitle, x edition revised and updated, xxx study, xxx translation, place of publication, date of publication, publisher, page.
 12. For joint publications provide subtitles and editors’ first names and surnames: Author, Title of paper, [in:] Title of publication, subtitle, editor, vol. x, place and date of publication, page numbers.
 13. In the main text and in bibliography write full place names, first names and surnames.
 14. Do not provide name of publisher.
 15. Append a note on the author of the entry up to several sentences long supplying information about his or her workplace, academic interests and major publications.
 16. Please conform to the following rules of dash usage:
 • the em dash (entered Alt + Ctrl + Num -) only to denote a break in a sentence;
 • the en dash (Ctrl + Num - ) used within numbers, e.g. pp. 23 - 24, 15th - 16th centuries;
 • hyphen used only in compounds such as Polish-German.