logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 13

III MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO- HUMNISTYCZNYM W SIEDLCACH

na temat:

JAN AMOS KOMEŃSKI A  EUROPA XVII WIEKU

         III Międzynarodowe Seminarium Naukowe na temat : JAN AMOS KOMEŃSKI A EUROPA XVII WIEKU odbyło się 21 i 22 września 2011 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach[1]. Zostało zorganizowane przez prof. nzw. dr hab. Barbarę Sitarską z Instytutu Pedagogiki i prof. nzw. dr hab. Romana Mnicha z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Oba instytuty współpracują ze sobą w tym zakresie od 2007 roku. W Seminariach brali udział komeniolodzy zarówno z Polski, jak i zagranicy. W tym roku w Seminarium uczestniczyli goście z Niemiec (Berlin), Republiki Czeskiej ((Uherskij Brod), Słowacji ( Banska Bystrica); z Warszawy (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa TWP), Łodzi (Uniwersytet Łódzki), Lublina (Politechnika Lubelska), Leszno (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Pułtuska ( Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) oraz zainteresowani Komeńskim pracownicy naukowi z Wydziału Humanistycznego, głównie z Instytutu Pedagogiki, Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej i Historii, oraz z Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seminarium miało charakter interdyscyplinarny. Podejmowano tutaj wątki pedagogiczne, historyczne, religijne, językoznawcze, artystyczne. Były one prezentowane na tle XVII- wiecznej Europy. W interpretacjach prezentowano multikulturowość drogi życiowej i twórczości Komeńskiego.

        Uczestnicy seminarium zwracali uwagę na prekursorskie, wobec współczesności, idee Jana Amosa Komeńskiego. Stosując współczesną terminologię, podkreślano jego udział w kreowaniu pedagogiki pracy, andragogiki, edukacji permanentnej, egalitarnej, pragmatycznej, pajdocentrycznej, a także pedagogiki naukowej. W spuściźnie Komeńskiego doszukiwano się nie tylko uniwersalizmu religijnego, ideałów pansoficznych, ale także idei odrodzenia słowiańskiego. Jedną z ważnych propozycji była myśl, aby napisać współczesną pracę, ujmującą całościowo biodoksografię Komeńskiego.  Zadanie to może być wykonane tylko w dużym i precyzyjnie dobranym zespole, reprezentującym wiele dziedzin naukowych i syntetyzującym rozproszone w rożnych ośrodkach badania o Komeńskim i stać się głównym źródłem dalszych badań komeniologicznych.  Z racji nowoczesnych technologii intensywnie ingerujących w świat nauki, w tym także w humanistykę, pojawił się pomysł zebrania w jednym miejscu możliwie pełnego zbioru zdygitalizowanych[2] archiwaliów i tekstów. Na zakończenie  organizatorzy – zachęcając wszystkich do współpracy - przypomnieli o wcześniej podjętej inicjatywie, jaką jest stworzenie wielojęzycznego leksykonu poświęconego Komeńskiemu i światowej komeniologii. To także jest zadanie dla specjalistycznego zespołu, który w najbliższym czasie należałoby powołać. Zachęcali również do odwiedzania strony internetowej, poświęconej Komeńskiemu i zamieszczania tam swoich tekstów (www.comenius.uph.edu.pl)

 

JOHN AMOS COMENIUS AND THE 17th-CENTURY EUROPE

         3rd International Scientific Seminar entitled JOHN AMOS COMENIUS AND THE 17th-CENTURY EUROPE took place on 21 and 22 September 2011 at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce[3]. It was organized by Ass. Prof. Barbara Sitarska, PhD of the Pedagogy Institute and by Ass. Prof. Roman Mnich, PhD of the Polish Philology and Applied Linguistics Institute. Both institutes have been co-operating in this field since 2007. Comenius experts from home and abroad have taken part in the Seminars. This year’s Seminar was attended by visitors from Germany (Berlin), the Czech Republic (Uherskij Brod), Slovakia (Banska Bystrica); from Warsaw (Warsaw University, TWP University), Łódź (Łódź University), Lublin (Lublin University of Technology), Leszno (Regional Museum in Leszno), Pułtusk (the Aleksander Gieysztor Academy of Humanities in Pułtusk) as well as by the employees of the Department of Arts, interested in Comenius, mainly of the Institutes of Pedagogy, Polish Philology and Applied Linguistics, History, and from the Department of Natural Sciences. The Seminar was interdisciplinary: pedagogical, historical, religious, linguistic, and artistic motifs were treated there. They were presented on the background of the 17th-century Europe. The interpretations presented the multi-cultural character of Comenius’ life and works.

The participants emphasized Comenius’ precursory ideas. Using modern terminology, they stressed his participation in creating the pedagogy of work, andragogy, permanent education, egalitarian education, pragmatic education, paidocentric education, as well as scientific education. Comenius’ output has been searched for religious universalism, pansophic ideals, as well as for the Slavic renaissance. Among the crucial suggestions there was an idea of writing a modern work depicting Comenius’ bio-doxography as a whole. This task can only be accomplished by a large precisely selected team which would represent many scientific disciplines and gather all the research of Comenius, dispersed all over the different centres, to become the main source of further research. Due to the modern technologies, strongly interfering with the world of science, including humanities, an idea of gathering in one place a possibly complete collection of digitalized[4] archives and texts arose. Finally, the organizers reminded all the participants of the previously undertaken initiative to create a multi-lingual lexicon of Comenius and of the world’s science of Comenius. This is also a task for a specialist team which needs to be appointed soon. They also recommended Comenius website, where one can incorporate their texts (www.comenius.uph.edu.pl)[1] Sprawozdanie z III Międzynarodowego Seminarium znajduje się na stronie internetowej:  www.comenius.uph.edu.pl

[2] Terminologia zaczerpnięta z Podsumowania Seminarium prof. Sławomira Sztobryna z Uniwersytetu Łódzkiego

[3] Report on the 3rd International Seminar is available at the website: www.comenius.uph.edu.pl

[4] Terminology comes from the Seminar’s Summary by Prof. Sławomir Sztobryn of Łódź University